headline news
 • ติดตามข่าวและสถานะการณ์โควิด-19 ได้ที่ covid19.anamai.moph.go.th
 • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
 • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
 • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
 • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
อนุบาล


คณะผู้บริหาร
อ.ชฎิลรัตน์  อัศววิวัฒน์พงศ์ อ.ภัทราภรณ์   ชวสินธุ์
ผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ
อ.กนกพร หงส์สอง ม.งามตา วิชาจารย์ อ.เยาวลักษณ์ ถนอมเพ็ชรสง่า อ.มนัส อารีพงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา

 

ครูประจำชั้น
ม.สงวน พรหมประเสริฐ ม.งามตา วิชาจารย์ ม.ชวันรัตน์ ธรรมอัครโรจน์ ม.วีณา นพเก้า
ม.ณัฐพร นาคเลิศ ม.นภาพร บุตรไธสง

 

ครูพี่เลี้ยง
ม.ภัคนันท์ ศรีพล ม.นารีรัตน์ ธงสันเทียะ ม.มลฤทัย เกตุประยูร

ปรัชญาความรู้ คู่ ความดี

วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอนุบาลชินวร จัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพเด็กตามมาตรฐานการศึกษาชาติร่วมสร้างนวัตกรรมการสอนเน้นเด็กรักเรียนวิทยาศาสตร์ใผ่รู้เทคโนโลยี เป็นคนดี รักความเป็นไทยบนพื้นฐานความพอเพียง พันธกิจ (MISSION)

1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอซีทีก้าวทันเทคโนโลยีและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.พัฒนาหลักสูตรให้ก้าวทันเทคโนโลยีและบริบทของโรงเรียน
4.พัฒนาระบบบริหารให้มีคุณภาพตามมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5.พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้พัฒนานวัตกรรมการสอนและวิจัยในชั้นเรียน
6.จัดกิจกรรมเน้นส่งเสริมทักษะชีวิตการเป็นคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบทั้งตนเองและผู้อื่น
7.จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.จัดกิจกรรมประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ชุมชนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย (ของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย)

1.นักเรียนอนุบาล 1-3 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา
2.นักเรียนอนุบาล 1-3 มีความสามารถในการคิดรวบยอดและการคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาและตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ รักการอ่านและใฝ่รู้เทคโนโลยี
3.หลักสูตรของโรงเรียนมีคุณภาพก้าวทันเทคโนโลยีและบริบทของโรงเรียน
4.ระบบบริหารประกันคุณภาพการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
5.ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้พัฒนานวัตกรรมการสอนและวิจัยในชั้นเรียน
6.นักเรียนอนุบาล 1-3 เป็นคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบตนเองและผู้อื่น
7.นักเรียนอนุบาล 1-3 มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.โรงเรียนและพ่อแม่ผู้ปกครองชุมชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

กลยุทธ์


1.พัฒนาคุณภาพเด็ก
2.พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
3.พัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล
อบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กอายุ 3-5 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ได้แก่

 • ภาคเรียนที่ 1 พฤษภาคม ถึง ตุลาคม
 • ภาคเรียนที่ 2 พฤศจิกายน ถึง มีนาคม

แนวการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลชินวรใช้แนวการจัดประสบการณ์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เน้นการเตรียมความพร้อมทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาควบคู่กันไป การปลูกฝังระเบียบวินัยและคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นพื้นฐานของการเรียนต่อระดับประถมศึกษา และเพิ่มเติมตามวิสัยทัศน์และภารกิจของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการดำเนินการดังนี้

 • การสอนแบบภาษาธรรมชาติ (Whole Language)
  นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยครูจัดบรรยากาศภายในห้องเรียน แบ่งตามมุมต่างๆ เช่น มุมนิทาน มุมสร้างสรรค์ มุมบล็อก มุมบทบาทสมมุติ มุมวิทยาศาสตร์ และปรับเปลี่ยนตามความสนใจของนักเรียน เน้นการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยตนเอง ซึ่งได้รับคำชี้แนะช่วยเหลือโดยครูฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออกรู้จักทำงานเป็นทีม เน้นทักษะด้านภาษาไทย-อังกฤษ, กระตุ้นให้นักเรียนรักการอ่าน สามารถใช้ภาษาสื่อสาร ตลอดจนฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สามารถนับเลข บวก เลข ได้ตามศักยภาพ โดยจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ แบบบูรณาการ
 • การสอนแบบโครงการ (Project Approach)
  จัดกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 3 โครงงาน โดยครูเป็นผู้กระตุ้นเร้าความสนใจให้นักเรียนเกิดความสนใจ ค้นคว้า และร่วมลงมือปฏิบัติกิจกรรม โดยมีครูเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือ และเชิญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้อย่างเหมาะสม
 • เน้นทักษะกระบวนการคิด จัดกิจกรรมบูรณาการและเทคนิคการตั้งคำถามแบบเน้นกระบวนการคิด การสร้างสรรค์ และนักเรียนลงมือปฏิบัติจริง เพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเอง โดยจัดสภาพแวดล้อมให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้
 • เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เน้นความมีระเบียบ ความรับผิดชอบต่อตนเอง และเพื่อนร่วมห้อง ฝึกให้รู้จักเคารพผู้ใหญ่ และกล่าววาจาไพเราะในระหว่างการจัดกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมประจำวันระดับอนุบาล

ระดับอนุบาล 1 - 2
07.00 น. - 07.45 น. รับเด็กอนุบาล
07.30 น. - 07.45 น. รักการอ่าน
07.45 น. - 08.30 น. เคารพธงชาติ

- สวดมนต์
- ออกกายบริหารโดยเน้นนักเรียนเป็นผู้นำกิจกรรม
- ครูอบรม

08.30 น. - 08.40 น. ตรวจสุขภาพ
08.40 น. - 09.10 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
09.10 น. - 09.30 น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
09.30 น. - 09.40 น. ดื่มนม
09.40 น. - 10.30 น. กิจกรรมสร้างสรรค์ + กิจกรรมเสรี + รักการอ่าน
10.30 น. - 11.00 น. กิจกรรมกลางแจ้ง
11.00 น. - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

- แปรงฟัน
- ใส่ชุดนอน
- สวดมนต์นั่งสมาธิ
- นอนหลับพักผ่อน

13.30 น. - 14.00 น. ตื่นนอน

- เก็บที่นอน
- เปลี่ยนชุดนอน
- ล้างหน้า, ทาแป้ง

14.00 น. - 14.10 น. รับประทานอาหารว่าง
14.10 น. - 14.30 น. เกมส์การศึกษา
  *รอกลับบ้าน*
ระดับอนุบาล 3
07.00 น. - 07.45 น. รับเด็กอนุบาล
07.30 น. - 07.45 น. รักการอ่าน
07.45 น. - 08.30 น. เคารพธงชาติ

- สวดมนต์
- ออกกายบริหารโดยเน้นนักเรียนเป็นผู้นำกิจกรรม
- ครูอบรม

08.30 น. - 08.45 น. ตรวจสุขภาพ
08.45 น. - 09.30 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
09.30 น. - 10.00 น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
10.00 น. - 10.10 น. ดื่มนม
10.10 น. - 11.00 น. กิจกรรมสร้างสรรค์ + กิจกรรมเสรี + รักการอ่าน
11.00 น. - 1130 น. กิจกรรมกลางแจ้ง
11.30 น. - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

- แปรงฟัน
- ใส่ชุดนอน
- สวดมนต์นั่งสมาธิ
- นอนหลับพักผ่อน

13.30 น. - 14.10 น. ตื่นนอน

- เก็บที่นอน
- เปลี่ยนชุดนอน
- ล้างหน้า, ทาแป้ง

14.10 น. - 14.30 น. รับประทานอาหารว่าง
14.30 น. - 15.00 น. เกมส์การศึกษา
  *รอกลับบ้าน*

 

กิจกรรมเสริม

 • ว่ายน้ำ
 • ดนตรี
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาจีน
 • คอมพิวเตอร์

 

โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ประถม | อนุบาล | สมัครเรียน | ติดต่อเรา | Youtube Channel

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns